Členská přihláška - Slovenská aikido asociácia

Osobní údaje
 
Kontaktní adresa
 
Zákonný zástupce
 
 
Souhlasy
 Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytnutím osobných údajov v rozsahu vyplnenej prihlášky ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľujem Slovenskej aikido asociácii ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých mnou poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom organizovania tréningov, seminárov, archivácie dosiahnutých športových výsledkov, priradenia platby k prihláške počas trvania členstva dotknutej osoby v Slovenskej aikido asociácii. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť emailovou správou zaslanou na adresu info@aikikai.sk. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.

 
 Súhlas s elektronickou komunikáciou

Odoslaním prihlášky vyjadrujem súhlas/ nesúhlas s elektronickou komunikáciou a so zasielaním informačných e-mailov na mnou uvedenú e-mailovú adresu.

 
 Súhlasím s vyhotovením môjho obrazového a zvukového záznamu

Súhlasím s vyhotovením môjho obrazového a zvukového záznamu (môjho dieťaťa) pri aktivitách Slovenskej aikido asociácie a so zverejnením záznamov na webovej stránke SAA https://www.aikikai.sk (prostredníctvom služby Google Photos) ďalej na facebookovej stránke SAA https://www.facebook.com/slovenska.aikido.asociacia/ ďalej na YouTube kanáli SAA https://www.youtube.com/channel/UCX8GstRPF2BOF8R81Qo-I5A ďalej na Instagram účte SAA https://www.instagram.com/aikikai_slovakia/ ďalej na plagátoch SAA a tiež na nástenkách v priestoroch kluboch spadajúcich spod SAA za účelom informovania a prezentácie výsledkov činnosti SAA a to po dobu členstva v Slovenskej aikido asociácii a 10 rokov po jeho ukončení. Ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa Slovenskej aikido asociácie prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť emailovou správou zaslanou na adresu info@aikikai.sk. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.

 
provozuje pohodlne.info
Předvyplnit údaje do přihlášky?
Přejete si předvyplnit do přihlášky údaje z vašeho profilu?
Nastala neočekáváná chyba! :(

Nastala neočekáváná chyba! :(

Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti, zkuste stránku obnovit.

Pokud chyba přetrvává, kontaktujte prosím naši technickou podporu na podpora@pohodlne.info. Uveďte prosím adresu stránky, ve které chyba vznikla a co jste chtěli v systému udělat. Děkujeme za každou informaci, kterou nám pošlete.